Oznámení DAN Program DAN Na Vyhodnocování Rizik A Nebezpečí Pro Poskytovatele Služeb Při Přístrojovém Potápění (Program HIRA)

Prvotním posláním DAN je poskytovat pomoc zraněným potápěčům zabývajícím se přístrojovým potápěním. Dalším důležitým cílem je předcházení potápěčským nehodám a zraněním. Nedávné události ještě posílily důležitost preventivního přístupu ohledně bezpečnosti. Výsledkem je příprava nového programu: PARTNER DAN PRO BEZPEČNOST PŘI POTÁPĚNÍ – VYHODNOCOVÁNÍ RIZIK A NEBEZPEČÍ (DSP-HIRA)

Program DSP (Diving Safety Partner = Partner pro bezpečnost při potápění) vychází z předpokladu, že při potápěčských akcích musí být zajištěna připravená pomoc potápěčům v naléhavé a nouzové situaci – patří sem příslušné vyškolení veškerého personálu na poskytnutí první pomoci; instruktáž před zah ájením vlastního potápění; prakticky proveditelný plán pomoci v nouzové situaci a účinný postup pro hledání ztracených potápěčů. K tomu všemu je však potřeba učinit další krok směrem k prevenci potápěčských zranění!
 

DAN učinil důležité kroky k propagaci a podpoře kultury bezpečnosti mezi potápěči a poskytovateli služeb pro potápění.
Rozšířený program Partner pro bezpečnost při potápění bude zahrnovat i prvky programu programu Vyhodnocování rizika a nebezpečí (HIRA), aby se potápěčským zraněním aktivně předcházelo! To umožní organizátorům potápěčských akcí zajistit, aby jejich činnost probíhala s minimalizací všech rizik a nebezpečí pro zdraví a bezpečnost aktivních klientů-potápěčů, instruktorů i podpůrného personálu.

Poslání programu
Vytvořit, propagovat a vybudovat kulturu bezpečnosti ve všech školách a střediscích přístrojového potápění, jakož i při všech potápěčských akcích po celém světě.
Konkrétní cíle:

 • získat a posilovat aktivní účast všech poskytovatelů služeb pro potápěče
 • poskytovat všem účastníkům školení o rizicích a bezpečnosti
 • nabízet kurzy na minimalizaci nebezpečí – na základě konkrétních činností přímo souvisejících s potápěním
 • zavést program monitorující nehody a zranění, pomocí kterého se bude sledovat míra dosažení stanoveného poslání

Typické rizikové oblasti
Níže jsou uvedeny příklady kritických oblastí, kterým by měli poskytovatelé věnovat pozornost:

 • žebříky a schody
 • vchody a východy, únikové cesty
 • lodní šrouby a ovládání člunů
 • kluzké povrchy
 • zvedání těžkých přístrojů
 • poškození sluchu způsobené přílišným hlukem
 • kompresory, kvalita plynu, plnění lahví, čistota
 • instruktáže pesonálu a potápěčů, dohled nad potápěči ve vodě
 • vyhnutí se DCI
 • bezpečnost v kurzech pro potápěče i personál
 • nebezpečí požárů a/nebo explozí
 • kontakty na zdravotnická zařízení a zdravotní personál
 • atd.

Program
Program “DSP-HIRA” sestává ze 3 stupňů (včetně doplnění o prvky programu Vyhodnocování rizika a nebezpečí – HIRA). Rozdělení do jednotlivých stupňů vychází z rozsahu a povahy potápěčských činností, přičemž dosažením každého stupně se účastník stane Partnerem pro bezpečnost při potápění (DSP).

DSP: Stříbrný stupeň
1. stupeň HIRA

Poskytovatel služeb by měl účinně řešit vzniklé nouzové situace. To znamená, že by měl:

 • umět zachraňovat zraněné osoby (při potápění, ale i při zraněních, která s potápěním nesouvisí)
 • umět poskytovat základní první pomoc pro záchranu života
 • umět poskytovat kyslík a mít jeho dostatečnou zásobu
 • umět provést neurologické vyšetření zraněné osoby
 • být schopen kontaktovat poskytovatele záchranné služby (včetně DAN)
 • mít připraven proveditelný plán záchranných akcí (pro hledání ztracených potápěčů, pro nehody/ nouzové situace při potápění i pro nehody nesouvisející s potápěním)

Poskytovatel by měl mít příslušné přístrojové vybavení pro poskytování kyslíku, první pomoci i provádění záchranných akcí a jeho personál by měl mít následující kvalifikaci (podle DAN nebo na stejné úrovni) pro

 • první pomoc s kyslíkem v případě nehody při přístrojovém potápění
 • podporu základních životních funkcí
 • první pomoc při zranění nebezpečným mořským živočichem (jestliže k takovým zraněním může dojít v oblasti působnosti poskytovatele)
 • neurologické vyšetření potápěče přímo na místě

Hodnocení
DAN poradí zájemcům, jak mohou splnit požadavky kladené na tento stupeň. Rozsah znalostí a vědomostí o bezpečnosti při potápění pak vyhodnotí buď nějaký zástupce DAN, nebo si to může provést i k tomu oprávněná potápěčská instituce či poskytovatel služeb. K tomu slouží standardizovaný doklad, který se spolu se závěrečnou zprávou předloží DAN k posouzení.

Uznání
Poskytovatelům služeb a institucím, které dosáhnou tohoto stupně zajišťování bezpečnosti a splní předepsané požadavky pak DAN přizná titul “Silver Diving Safety Partner” (Partner pro bezpečnost při potápění – stříbrný stupeň).
 

DSP: Zlatý stupeň
2. stupeň HIRA
Navíc k požadavkům kladeným na 1. stupeň poskytoval služeb sám školí ostatní, jak mají řešit naléhavé nouzové situace, organizuje pravidelný nácvik záchranných zásahů a věnuje zvýšenou pozornost všem aspektům souvisejícím s bezpečností. Poskytovatel služeb by měl:

 • umět řešit nouzové situace (při potápění, mimo něj, neurologické vyšetření atd.)
 • školit ostatní, jak zvládat nouzové situace a s nimi související nehody a zranění
 • vést záznamy o průběžných kontrolách potřebných znalostí svého personálu ohledně bezpečnosti při potápění
 • používat standardizované prostředky pro kontrolu dodržování bezpečnosti (např. seznamy a dotazníky)

Kromě výbavy a přístrojů předepsaných pro 1. stupeň by mělo takové zařízení mít i výbavu vhodnou pro provádění školení. Tato instituce musí dokázat zajistit instruktora s platným oprávněním, který povede následují kurzy (podle DAN nebo na stejné úrovni) na poskytování:

 • první pomoci s kyslíkem v případě nehody při přístrojovém potápění
 • podpory základních životních funkcí
 • první pomoci při zranění nebezpečným mořským živočichem (jestliže k takovým zraněním může dojít v oblasti působnosti poskytovatele)
 • neurologického vyšetření potápěče přímo na místě
 • pomoci s použitím automatické externího defibrilátoru potápěčům při přístrojovém potápění
 • všeobecné první pomoci

Hodnocení
Stejně jako u předchozího stupně, i zde může provést hodnocení zástupce DAN, nebo si hodnocení provede vlastní instituce a závěrečná zpráva se předloží DAN k posouzení.

Uznání
Poskytovatelům služeb a institucím, které dosáhnou tohoto stupně zajišťování bezpečnosti a splní předepsané požadavky pak DAN přizná titul “Gold Diving Safety Partner” (Partner pro bezpečnost při potápění – zlatý stupeň).

DSP: Platinový stupeň
3. stupeň HIRA

Tento stupeň je určen pouze omezenému počtu zařízení a institucí, které prokáží mimořádné odhodlání zajišťovat co nejvyšší bezpečnost při potápění. V takovém případě poskytovatel služeb:

 • Již dosáhl stříbrného a zlatého stupně jako Partner bezpečnosti při potápění, má velmi dobrou historii minimální nehodovosti a vede na téma bezpečnosti přehlednou a ověřitelnou dokumentaci.
 • Má přesné záznamy o všech nehodách a “téměř nehodách”, vede přesné záznamy o všech skutečnostech přímo souvisejících s potápěním

(např. počet vyškolených osob, počet osob zúčastněných na ponorech, počet vyplutí člunů atd.), všechny tyto údaje pravidelně analyzuje a prokazuje jasnou snahu o dosažení co nejvyšší bezpečnosti. Tento přístup je typický pro organizaci, která postupuje podle odsouhlaseného účinného systému pro dodržování bezpečnosti.

 • Kromě výbavy a přístrojů předepsaných pro zlatý stupeň musí mít tato instituce svého vlastního instruktora s platným oprávněním pro vedení všech kurzů DAN (nebo na stejné úrovni).

Hodnocení
Za účelem podpory těchto institucí při plnění jejich programu pro dodržování bezpečnosti při potápění jim DAN poskytne odborníka na posuzování rizik a nebezpečí.
Tento odborník pomůže instituci vyhodnotit možná nebezpečí důkladnějším a “formálním” způsobem. Poté DAN zašle instituci závěrečnou zprávu, kterou lze použít pro zavedení dodatečných opatření pro další zkvalitnění potápěčského prostředí i potápěčských činností z hlediska bezpečnosti. Určí se kritické body a s nimi související doporučení, jak by se tato rizika a nebezpečí měla řešit v praxi, jak by se měly tyto body kontrolovat a jakých konkrétních cílů by se mělo dosáhnout.

Uznání
Poskytovatelům služeb a institucím, které dosáhnou tohoto stupně zajišťování bezpečnosti pak DAN přizná titul “Platinum Diving Safety Partner” (Partner pro bezpečnost při potápění – platinový s tupeň). Instituce, které dosáhnou tohoto stupně budou zveřejněny v časopise DAN Alert Diver – jako reklama provozovatelům věnujícím bezpečnosti při potápění maximální možnou pozornost a péči!

PROGRAM DAN NA VYHODNOCOVÁNÍ RIZIK A NEBEZPEČÍ PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB PŘI PŘÍSTROJOVÉM
POTÁPĚNÍ (HIRA) BUDE ZAHÁJEN V ROCE 2011. Více informací lze získat na adrese: [email protected]


Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.