Členství typu Pro nebo Sport – jaké pojištění se hodí pro vás?

Naši členové DAN se často ptají, jaké pojištění by pro ně bylo nejvhodnější. Je právě tento druh dostatečný? Odpověď na tuto zdánlivě jednoduchou otázku však vyžaduje hlubší zamyšlení.

Pokusme se na ni odpovědět co nejlepším způsobem… z pohledu potápěče. Když se chceme vydat na výpravu do velkých hloubek, postačí k dýchání vzduch, nebo budeme muset použít směs plynů? Všichni víme, že odpověď závisí na tom, do jaké hloubky se hodláme vydat. Pro některé hloubky bude vzduch víc než dostačující, ale pro ponory od určité hloubky níže se lépe hodí směs plynů.

A totéž platí pro pojištění. Pojišťovací společnosti a obzvláště DAN se svou pojišťovnou (International Diving Assurance Ltd) nabízejí různé druhy pojištění, které uspokojují odlišné potřeby potápěčů podle toho, jakému druhu potápění se pojištěnci věnují a tedy jaká rizika při potápění podstupují, ale také, a to je možná ještě důležitější, co si mohou finančně dovolit.

I když se DAN a jeho pojištění snaží nabídnout svým členům a celé potápěčské veřejnosti pojistné služby spojené s co nejmenším finančním zatížením, musí dbát na to, aby si vytvořil fond schopný uspokojit všechny nároky vznesené postiženými potápěči a přitom mohl dále dlouhodobě pokračovat v poskytování těchto služeb. Naše vize je taková, že když různé druhy potápění s sebou nesou různě velká nebezpečí (a tím i možnost různých nároků v případě nehody), musí cena za pojištění odpovídat míře nebezpečí. K tomu je však nutno dodat, že by nebylo praktické ani možné stanovovat individuální cenu pro každý specifický druh potápěčské činnosti. Proto je nejrozumnějším řešením rozdělení potápěčů na ty, kteří se věnují výhradně sportovnímu potápění a na ty, kteří provozují potápění i jako profesionální činnost.

Co je hlavním rozlišujícím faktorem mezi sportovním a profesionálním potápěčem? Profesionální potápěč vydělává svou potápěčskou činností peníze a/nebo nese odpovědnost za své potápěčské studenty a zákazníky, i kdyby za to nedostával finanční odměnu. Jako příklad můžeme uvést placeného instruktora potápění, průvodce, fotografa, videografa, biologa či jinou profesi, kde potápění souvisí s nějakou prací (a tudíž s vyděláváním peněz), ale také instruktora potápěčského klubu nebo potápěčského průvodce, kteří tuto činnost vykonávají pro svůj klub dobrovolně a bez nároku na odměnu. Obě tyto skupiny se považují za potápěčské profesionály.

Ze zkušeností získaných z desetitisíců nároků na pojistné plnění vznesených na DAN za dlouhou řadu let víme, že profesionální potápěči přihlašují mnohem více (a závažnějších) nároků než potápěči sportovní. I když bývají profesionální potápěči zpravidla zkušenější než potápěči sportovní, bývají příčinami vyšší frekvence i závažnost jejich nároků tyto skutečnosti:

Profesionální potápěči jsou ve vodě častěji než potápěči sportovní. Sportovní potápěč se potápí průměrně 15 až 20 krát ročně, potápěčský instruktor se potápí celý rok prakticky denně.

Profesionální potápěči se musí potápět v riskantnějších situacích, např. kvůli péči o nezkušené potápěče.
Někteři zkušení potápěči mají sklon k přehnané sebejistotě, co se týče jejich vlastní bezpečnosti. (Nepřipadá vám povědomá věta: “Vím, co dělám, už jsem to dělal i dřív a nikdy jsem neměl žádné problémy?” od zkušeného potápěče, který provedl něco pod vodou na hranici rizika?)

Profesionální potápěči jsou také vystaveni vyššímu riziku vzhledem k “odpovědnosti za druhé”.

Proto čelí profesionální potápěči situacím, kde je mnohem pravděpodobnější, že něco “nevyjde” a tudíž budou muset využít své zkušenosti a zasáhnout.

Vzhledem ke všemu shora uvedenému lze oprávněně říci, že sportovní potápěč by neměl platit za pojištění tolik jako profesionální potápěč. Otázkou tedy je, zdali stačí pojištění pro sportovní potápění i jako pojistka pro profesionálního potápěče, hlavně pak pro potápěčského instruktora.

Pojištění typu Sport a Pro lze rozdělit do dvou rovin. Pojistné plnění se týká jak nehod, tak odpovědnosti. Proto by neměl profesionální potápěč (např. instruktor) rozlišovat mezi pojištěním typu Sport a Pro pouze na základě toho, zdali potřebuje pojištění své odpovědnosti. Vezměme si dva typické dotazy, s kterými se na nás potápěči obracejí, aby si nezakoupili nevhodný druh pojištění.

1. dotaz

“Jsem potápěčský instruktor (nebo průvodce), ale mou odpovědnost už pojistila má organizace. Stačí mi pojištění Sport, čímž ušetřím peníze?”

Odpověď

Ne. Členství typu Sport je určeno pro sportovní potápěče (a tomu odpovídá jeho cena), proto se pojistná plnění vztahují pouze na sportovní potápění. Jakákoliv profesionální činnost je z tohoto potápění vyloučena, proto musí profesionál zaplatit za pojištění odpovídající cenu (tedy cenu za členství typu Pro), i když je součástí této ceny také pojištění pro případ nehody. To neznamená, že se na potápěčského instruktora nevztahuje pojištění typu Sport, ale hradily by se z něj pouze jeho rekreační potápěčské aktivity jako sportovního potápěče. Když postihne instruktora nehoda v době, kdy pracuje jako instruktor nebo průvodce, nespadá odškodnění za tuto nehodu do pojištění typu Sport. Uvědomte si, že si kupujete pojištění kvůli tomu, abyste dostali v případě potřeby odškodnění, ne proto, abyste platili co nejlevnější pojistné. V každém případě také platí, že částka za pojištění odpovědnosti se zpravidla rovná ceně za jeden jediný ponor, proto je víc než výhodné mít své vlastní pojištění odpovědnosti, protože pojištění odpovědnosti uzavřené vaší organizací může mít různá omezení.

2. dotaz

“Jsem kvalifikovaný instruktor, ale jako potápěčský instruktor nebo průvodce již nepracuji. Svou kvalifikaci si však ponechávám, abych neztratil statut školitele. Je pro mne vhodné pojištění typu Sport?”

Odpověď

I tady musíme rozlišovat dvě různá pojištění. V tomto případě by rozhodně nebyl žádný problém s odškodněním nehody, kte které došlo během potápěčské činnosti neprofesionální povahy. Co se týče odpovědnosti, je tato situace poněkud složitější. I když by sportovní pojištění zahrnovalo i vaši právní odpovědnost, nemusel by být pojistný limit vztahující se na takovou odpovědnost dostačující. Je tomu tak proto, že když hovoříme o pojištění odpovědnosti, nejdříve se musíme podívat na “povinnou péči”, jak je definovaná zákony různých zemí ve vztahu ke kvalifikovanému instruktorovi. Zákony mnoha zemí považuji instruktora za “povinného pečovat” o své méně kvalifikované kolegy potápěče vždy, tj. i v případě, kdy tento instruktor během ponoru nepracuje jako instruktor. To pak klade mnohem vyšší míru odpovědnosti na kvalifikované instruktory i při rekreačních ponorech, proto se zde jeví potřeba být dobře pojištěn na odpovědnost s vysokým limitem plnění jako velmi důležitá.

Doporučujeme podívat se na tuto situaci z následujícího hlediska: Jste-li profesionál, jste jím pořád, a proto se potřebujete pojistit jako profesionál. Sportovní pojištění by nemuselo stačit a těch pár EUR ušetřených díky zakoupení pojištění pouze typu Sport namísto řádné pojistky Pro by vás mohlo přijít velmi draho, kdyby se opravdu něco stalo. Vzpomeňte si, jak jste naslouchali radám a doporučením svého potápěčského instruktora, když jste začínali s potápěním – stejně tak popřejte sluchu odborníkům na pojištění potápění a podle jejich rad si pořiďte svou pojistku.


Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.