Foto: Marcello Di Francesco
Zdravotní část

Výzkum rizikových faktorů pro rozvoj dekompresní nemoci

Můžeme se poučit o míře rizika dekompresní choroby studiem profilů ponorů a jejich bezpečnosti? Odpověď zní: ANO! To je také hlavní důvod, proč DAN Europe prozíravě již v roce 1994 vytvořila databázi profilů rekreačních a technických ponorů, které jsou zaznamenávány v potápěčských počítačích. Od té doby pracuje na vylepšování software a stále shromažďuje profily a další informace o ponorech. Tímto způsobem začínají i potápěči využívat moderní možnosti shromažďování a zpracování obrovských množství údajů (Big Data).

I výzkumníci DAN byli doslova nedočkaví, aby mohli využívat nejnovější analytické postupy na zpracování získaných údajů v první studii svého druhu. Údaje obsahují téměř 40000 profilů rekreačních ponorů s otevřeným okruhem získaných od evropských potápěčů spolu s podrobnými dotazníky. U téměř 1000 ponorů jsou rovněž známy výsledky měření bublinek v krvi po vynoření za pomocí Dopplerovy sonografie, přičemž 320 ponorů bylo komplikováno dekompresní nemocí. Ponory, při nichž byla využívána směs trimix a ponory s uzavřeným okruhem (rebreathers), byly ze studie vyřazeny. Výsledky byly zveřejněny v roce 2017 v článku pod názvem Dive Risk Factors, Gas Bubble Formation, and Decompression Illness in Recreational SCUBA Diving: Analysis of DAN Europe DSL Data Base.

Studie si kladla celkem 3 cíle: 1. udělat si přesný obrázek o způsobu potápění evropských rekreačních potápěčů a porovnat jej s doporučeními, 2. zjistit rizikové faktory pro tvorbu bublinek, kromě vyššího tlaku okolního prostředí. Studoval se např. vliv věku, pohlaví, tělesné stavby a dalších faktorů okolního prostředí, 3. výzkumníci doufali, že odhalí nějaký rizikový faktor, který jednotlivé případy dekompresní choroby spojuje.

Záhadná dekompresní choroba

S rostoucím zájmem o přístrojové potápění stoupá počet ročně uskutečněných ponorů a s tím je spojen i nárůst případů dekompresní choroby. I když není přesný počet potápěčů a výskyt dekompresní choroby známý, jedná se o relativně vzácný jev, který nacházíme u zhruba 0,01-0,1% ponorů. Horní hranice uvedeného rozmezí platí pro komerční ponory a nižší pro sportovní a vědecké ponory. Přesto však mohou být následky dekompresního onemocnění dalekosáhlé.

Přesný mechanizmus, kterým dekompresní choroba vzniká, je stále předmětem otázek é[1]. Panuje všeobecný souhlas s tím, že hlavní příčinou projevů dekompresní nemoci jsou malé bublinky inertního plynu – cévní plynové emboly. Potápěči však mohou mít v krevním řečišti také „tiché emboly“, které nejsou provázeny příznaky dekompresního onemocnění. Je však možné je detekovat pomocí dopplerovského ultrazvuku.

Dnes doporučované dekompresní postupy jsou v povědomí široce rozšířeny a akceptovány. Právě v tom však tkví zásadní problém. Většinou přichází dekompresní choroba nečekaně a není způsobena chybou v provádění dekompresních postupů. Tyto případy vznikají bez vlastního zavinění potápěčů, protože ti postupovali přesně podle informací z potápěčských počítačů.

 „Problém je v tom, že dnes používané dekompresní modely pracují pouze s vysycením a uvolněním inertního plynu z krve a nezabývají se mikrobublinkami, které fungují jako základ pro rozvoj plynového embolu,“ vysvětluje spoluautor studie a viceprezident DAN pro výzkum a vzdělání Costantino Balestra. Podle něj nový výzkum naznačuje, že už i mikrobublinky, které nezpůsobují žádné příznaky, mohou ovlivnit biologické pochody v těle potápěčů. Životní styl a individuální náchylnost jsou tedy rovněž důležité faktory pro předvídání pravděpodobnosti rozvoje dekompresního onemocnění.

Výsledky

Výzkumníci pečlivě statisticky porovnali antropometrická data potápěčů, studované potenciální rizikové faktory a informace o ponorech. Mimo jiné počítali body mass index (BMI) a pro každý ponor rovněž gradient faktor, což je označení pro rozdíl mezi tlakem inertního plynu ve tkáních a v krvi. K „přesycení dusíkem“ dochází při vynořování ve chvíli, kdy je vyšší tlak intertního plynu ve tkáních, než v krvi a dochází tak k uvolňování dusíku z tkání do krve. Gradient faktor byl uváděn jako procento z největší povolené hodnoty pro každou tkáň. Tkáně byly rozděleny na rychlé, střední a pomalé. Výzkumníci rovněž počítali bublinkové skóre v případě, že byla po ponoru provedena Dopplerova sonografie, aby je mohli porovnat s rizikovými faktory.

Zde jsou výsledky:

Většina rekreačních ponorů byla provedena v „bezpečné“ zóně s průměrnou hloubkou 27 metrů, časem 46 min a s průměrným gradient faktorem 0,66. Průměrné přesycení tedy činilo 66% maximálně povoleného limitu. Průměrná rychlost výstupu byla pomalejší, než je v současnosti doporučovaných 9-10 m/min. Ještě důležitější je, že k opomenutí dekompresní přestávky docházelo pouze velice vzácně. Z toho vyplývá, že potápěči jsou při ponorech opravdu opatrní.

Přestože potápěči zaznamenali problémy s vybavením a jiné problémy při 6,3 % ponorů, pouze v méně než 0,6 % (kolem 109 ponorů) se jednalo o vážné záležitosti. Zjištěné údaje potvrzují, že největší hladina bublinek je mezi 30-45 min po vynoření. To je nutné si uvědomit, protože to potvrzuje, jak důležité je zbytečně se nenamáhat v tomto časovém období.

Rizikové faktory. Výskyt dekompresního onemocnění stále neumíme předpovědět.

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak různé faktory ovlivňují vznik bublinek a rozvoj dekompresního onemocnění, aby bylo možno určit při jakých podmínkách je konkrétní potápěč ohrožen. Analýza však neodhalila žádné, nebo pouze velice slabé souvislosti mezi vznikem bublinek a množstvím různých zkoumaných rizikových faktorů. Jediné, co vznik bublinek ovlivňovalo, byl vyšší věk a BMI.

Výzkumníci nedokázali odhalit souvislost mezi bublinkami a jinými rizikovými faktory, než těmi, které byly přímo spojeny s profilem ponoru, jako je špatná viditelnost, nebo velký fyzický výkon. Vytvořili tedy hypotézu, že více rizikových faktorů najednou vyvolává u potápěče stres a hormony a další působky, které jsou při stresu vyplavovány do organizmu, mohou ovlivnit vznik bublinek. Nyní se snaží tuto hypotézu ovlivnit v navazující podrobné studii.

Vyhodnocení údajů o 320 případech dekompresního onemocnění přineslo velice zajímavé informace a a odhalilo, jak složité je předvídat jeho výskyt. V 93% případů postupovali potápěči správně podle předepsaných dekompresních přestávek, proto je lze považovat za neočekávané. Pouze osm z 320 případů popisovalo gradient faktor větší než 1, což znamená, že 2,5% případů šlo podle použitého algoritmu předpovídat. Je zajímavé, že u těchto případů byly přesyceny buď rychlé, nebo pomalé tkáně. To rovněž potvrzuje, že je třeba se tímto problémem více zabývat a přistupovat k němu i z hlediska fyziologie.

Další postup

Dan Europe plánuje několik dalších projektů, které navážou na tuto studii, až bude shromážděno více údajů. Rovněž se plánuje shromáždit více údajů o techničtějších ponorech, při kterých se používají heliové dýchací plyny, ale také o ponorech s uzavřeným okruhem a rozšířit databázi o bezpřístrojové ponory. DAN rovněž poskytne nový softwarový nástroj, který usnadní potápěčům účast v této studii.


[1] Nedávno formulovaná hypotéza postuluje, že plynové emboly intertního plynu mohou spustit buněčné mechanizmy, které jsou podobné jako v případě zánětlivých onemocnění (Thom et al. 2015). Tyto hypotézy nás nutí brát vážně i tak zvané „tiché bublinky“ a výzkum dalších rizikových faktorů, které by mohly souviset se zvýšeným vznikem bublinek a rozvojem dekompresního onemocnění.


O autorovi

Michael je novinář vyznamenaný řadou cen, a zároveň odborník zabývající se již několik desetiletí potápěním a nejrůznějšími technickými aspekty souvisejícími s potápěním. Je přímým autorem pojmu „technické potápění“. Jeho články a studie byly zveřejněny v časopisech jako Alert Diver, DIVER, Quest, Scientific American, Scuba Times, Sports Diver, Undercurrent, Undersea Journal, WIRED a X-Ray. Založil a pracoval ve funkci šéfredaktora aquaCORPS, což pomohlo zařadit technické potápění do hlavního spektra sportovního potápění. Rovněž pořádal první konference Tek, EuroTek a AsiaTek.


Související články

Zdravotní část

Je třeba si dělat kvůli imerznímu plicnímu edému starosti?

Imerzní plicní edém (angl. zkratka buď IPO nebo IPE) nemusí být nejběžnějším bezpečnostním nebo zdravotním problémem při potápění, ale pravděpodobně je jedním z neznámějších. Jak...

Podle Guy Thomas
07 Srpen 2023
Zdravotní část

Variabilita srdeční frekvence (HRV) a fyziologický stres vyvolaný dekompresí

Poznámka redakce: Přinášíme analýzu přispěvatele k nedávnému a velmi diskutovanému tématu, která vrhá světlo na studii, na níž se podílejí i výzkumní pracovníci DAN Europe....

06 Červen 2023
Zdravotní část

Mohla by optimalizace potápěčovy hydratace a tělesné teploty zvýšit jeho...

Během posledních dvou desetiletí vědci zabývající se hyperbarií a následně i samotní potápěči pochopili, že správná hydratace je důležitá pro snížení rizika dekompresní nemoci (DCS)....

29 Srpen 2022

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.